ภาพรวมข้อกำหนดในการให้บริการเกี่ยวกับแบรนด์ของเรา

ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับเต็มของเรา

หาก Google อนุมัติคำขอของคุณในการใช้งานเครื่องหมายการค้า โลโก้ หน้าเว็บ ภาพหน้าจอ หรือสิ่งแสดงแบรนด์อื่นๆ ของ Google ("แบรนด์ Google") ถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการดังต่อไปนี้ ("ข้อตกลง")

คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google โดยบุคคลที่สาม ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และ Google อนุมัติคำขอสิทธิ์ใช้งานของคุณอย่างชัดแจ้ง นั่นหมายความว่า Google ให้สิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดที่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ปราศจากค่าสิทธิ และไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวแก่คุณในการใช้สิ่งแสดงแบรนด์ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำขอสิทธิ์ใช้งานของคุณ โดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์และสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าวเท่านั้น

ในการใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google คุณต้องมีหมายเหตุระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งแสดงแบรนด์ของ Google นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าหรือสิ่งแสดงแบรนด์เฉพาะของ Google Inc.

Google ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตามที่เห็นสมควรว่าจะเพิกถอนหรือแก้ไขสิทธิ์ของคุณในการใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google หรือไม่ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการต่อการใช้งานที่ขัดต่อข้อกำหนดในการให้บริการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของ Google หรือละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ไม่มีข้อความใดในเอกสารนี้ที่ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์แก่คุณในสิ่งแสดงแบรนด์ของ Google หรือตีความได้เช่นนั้น เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นข้างต้น การใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google จะต้องส่งผลดีต่อ Google

คุณยอมรับว่าจะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสิ่งแสดงแบรนด์ของ Google หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น (เว้นแต่จะมีข้อกำจัดโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้) และคุณยอมรับที่จะไม่จดทะเบียนหรือพยายามจดทะเบียนชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิ่งแสดงแบรนด์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงจนอาจทำให้สับสนกับของ Google

สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google ให้บริการ "ตามลักษณะที่เป็น" และ Google ขอปฏิเสธความรับผิดเรื่องการรับประกันไม่ว่าโดยแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแสดงแบรนด์ของ Google ซึ่งรวมถึงการรับประกันเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิ์ นอกจากนี้ เนื่องจากเราไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google เราจึงไม่มีความรับผิดต่อคุณหากเกิดความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลของเหตุการณ์อื่น ความเสียหายที่เป็นบทลงโทษ ความเสียหายที่เป็นข้อยกเว้น หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือการใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google ของคุณ ข้อจำกัดนี้จะมีผลแม้แต่ในกรณีที่ Google ทราบหรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่าการชดเชยแบบจำกัดซึ่งระบุไว้ในที่นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์หลักหรือไม่ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเองหรือความเสียหายที่เป็นผลของเหตุการณ์อื่น ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

คุณไม่สามารถมอบสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Google ข้อตกลงนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอื้อประโยชน์หรือยกระดับสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ข้อตกลงนี้จะอยู่ในบังคับและตีความโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงการขัดต่อหลักกฎหมายอื่นๆ การโต้แย้งหรืออ้างสิทธิ์อันเป็นผลจากข้อตกลงนี้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ในเขตความรับผิดชอบของซานตาคลาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ฝ่ายที่ร่วมทำข้อตกลงมีสถานะเป็นผู้รับเหมาอิสระ ไม่มีฝ่ายไหนเป็นนายจ้าง ตัวแทน พาร์ทเนอร์ หรือตัวแทนฝ่ายกฎหมายของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่มีฝ่ายไหนที่มีสิทธิ์ อำนาจ หรือหน้าที่ในการสร้างภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบในนามของอีกฝ่าย การที่ Google สละสิทธิ์ในการใช้มาตรการกับการละเมิดข้อกำหนดในที่นี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของตัวข้อกำหนดเอง หากศาลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเห็นว่ามีข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือตีความใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของข้อกำหนดนั้นมากที่สุดในระดับที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดใหม่หลังจากแก้ไขแล้วจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ข้อตกลงนี้ หลักเกณฑ์การใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google โดยบุคคลที่สาม และแบบฟอร์มขออนุญาต ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างฝ่ายที่เข้าร่วมข้อตกลงเกี่ยวกับสาระสำคัญที่ระบุไว้ในที่นี้

หากมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โปรดเข้าไปอ่านคำถามที่พบบ่อย

หากยังไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหา โปรดส่งคำขอผ่านทางแบบฟอร์มคำขออย่างเป็นทางการ

หากพบเว็บไซต์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Google อย่างไม่เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบ รายงานการใช้เครื่องหมายการค้าของ Google อย่างไม่เหมาะสม