ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Chrome และ Chrome OS

การใช้ Chrome หรือ Chrome OS หมายความว่า คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ซึ่งอยู่ที่ https://policies.google.com/terms และข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Chrome และ Chrome OS เหล่านี้

ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Chrome และ Chrome OS เหล่านี้มีผลกับเวอร์ชันโค้ดที่สั่งการได้ของ Chrome และ Chrome OS ซอร์สโค้ดส่วนใหญ่ของ Chrome มีให้บริการฟรีภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สที่ https://code.google.com/chromium/terms.html

การใช้งานคอมโพเนนต์บางอย่างของ Chrome และ Chrome OS ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดต่อไปนี้

AVC

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตสิทธิบัตร AVC สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้บริโภคหรือการใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในอันที่จะ (1) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน AVC ("วิดีโอ AVC") และ/หรือ (2) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคที่กระทำกิจกรรมส่วนบุคคล และ/หรือได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตเพื่อจัดหาวิดีโอ AVC ทั้งนี้ไม่มีการอนุญาตหรือการอนุญาตโดยนัยสำหรับการใช้งานอื่น ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Adobe

Google Chrome อาจมีองค์ประกอบตั้งแต่หนึ่งองค์ประกอบขึ้นไปที่จัดหาให้โดย Adobe Systems Incorporated และ Adobe Software Ireland Limited (เรียกรวมกันว่า “Adobe”) การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe ของคุณซึ่งได้รับการจัดหาให้โดย Google (“ซอฟต์แวร์ Adobe”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดของ Adobe”) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกคุณหรือบุคคลที่ได้รับซอฟต์แวร์ Adobe ว่า "ผู้ได้รับอนุญาตช่วง"

1. ข้อจำกัดของสัญญาอนุญาต

(ก) Flash Player เวอร์ชัน 10.x ได้รับการออกแบบมาให้เป็นปลั๊กอินของเบราว์เซอร์เท่านั้น ผู้ได้รับอนุญาตช่วงต้องไม่ดัดแปลงหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ Adobe นี้เพื่อการใช้งานในลักษณะอื่นใดยกเว้นปลั๊กอินของเบราว์เซอร์สำหรับการแสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บ ตัวอย่างเช่น ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่ดัดแปลงซอฟต์แวร์ Adobe เพื่ออนุญาตให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เรียกใช้นอกเบราว์เซอร์ (เช่น แอปพลิเคชันสแตนด์อโลน, วิดเจ็ต, UI ของอุปกรณ์)

(ข) ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่ใช้งาน API ใดๆ ของ Flash Player เวอร์ชัน 10.x ผ่านอินเทอร์เฟซปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ในลักษณะที่อนุญาตให้ส่วนขยายนั้นถูกใช้งานเพื่อแสดงเนื้อหาจากหน้าเว็บเป็นแอปพลิเคชันสแตนด์อโลน

(ค) ซอฟต์แวร์ Chrome-Reader ต้องไม่ถูกใช้เพื่อแสดงเอกสาร PDF หรือ EPUB ใดๆ ซึ่งใช้ประโยชน์จากโปรโตคอลการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลหรือระบบอื่นๆ นอกเหนือจาก Adobe DRM

(ง) Adobe DRM ต้องถูกเปิดใช้งานในซอฟต์แวร์ Chrome-Reader สำหรับเอกสาร PDF และ EPUB ทั้งหมดที่ได้รับการปกป้องโดย Adobe DRM

(จ) ซอฟต์แวร์ Chrome-Reader Software ต้องไม่ปิดการใช้งานคุณสมบัติใดๆ ที่จัดหาให้โดย Adobe ในซอฟต์แวร์ Adobe รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสนับสนุนรูปแบบ PDF และ EPUB และ Adobe DRM เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค

2. การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ได้รับอนุญาตช่วงอาจอนุญาตให้มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe จากเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ("การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์") ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตช่วงตกลงว่าการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ Adobe โดยผู้ได้รับอนุญาตช่วง รวมถึงซีดี-รอม, ดีวีดี-รอม หรือสื่อเก็บข้อมูลและการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (หากได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง) ต้องอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ โดยสัมพันธ์กับการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัติต่อจากนี้ ผู้ได้รับอนุญาตช่วงตกลงว่าจะดำเนินการตามข้อจำกัดที่สมเหตุสมผลใดๆ ซึ่งกำหนดโดย Adobe รวมถึงข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและ/หรือข้อจำกัดการเผยแพร่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางของผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วง

3. EULA และข้อกำหนดในการเผยแพร่

(ก) ผู้ได้รับอนุญาตช่วงรับรองว่าซอฟต์แวร์ Adobe ได้รับการเผยแพร่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางภายใต้ข้อตกลงของสัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่สามารถบังคับใช้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ได้รับอนุญาตช่วงและซัพพลายเออร์ของตนซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดขั้นต่ำดังต่อไปนี้ ("สัญญาอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง”): (i) ข้อห้ามในการเผยแพร่และการทำสำเนา (ii) ข้อห้ามในการดัดแปลงและผลงานลอกเลียนแบบ (iii) ข้อห้ามในการแยกโปรแกรมออกเป็นส่วน ทำกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนข้อมูล และวิธีการอื่นใดในการปรับลดซอฟต์แวร์ Adobe ให้เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย (iv) ข้อกำหนดที่ระบุถึงความเป็นเจ้าของของผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วง (ดังระบุไว้ในข้อ 8) โดยผู้ได้รับอนุญาตช่วงและผู้อนุญาต (v) ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ การลงโทษ และความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง และ (vi) ข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อจำกัดอื่นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้คือ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อการรับประกันตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

(ข) ผู้ได้รับอนุญาตช่วงรับรองว่า ซอฟต์แวร์ Adobe ได้รับการเผยแพร่ต่อตัวแทนจำหน่ายของผู้ได้รับอนุญาตช่วงภายใต้ข้อตกลงของสัญญาอนุญาตการเผยแพร่ที่สามารถบังคับใช้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ได้รับอนุญาตช่วงและซัพพลายเออร์ของตนซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดในการปกป้อง Adobe ในฐานะข้อกำหนดของ Adobe

4. โอเพนซอร์ส ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่อนุญาตโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมีเจตนาที่จะอนุญาตให้บุคคลที่สามมีสิทธิ์หรือความคุ้มกันใดๆ ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของ Adobe ซึ่งจะนำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปสู่สัญญาอนุญาตหรือโครงการโอเพนซอร์ส ซึ่งมีหรืออาจแปลความได้ว่ามีข้อกำหนดที่เป็นเงื่อนไขการใช้งาน การดัดแปลง และ/หรือการเผยแพร่ที่ระบุว่า ซอฟต์แวร์ Adobe: (i) ถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่ในรูปแบบซอร์สโค้ด (ii) ได้รับอนุญาตเพื่อจุดประสงค์ในการผลิตผลงานลอกเลียนแบบ หรือ (iii) สามารถเผยแพร่ต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อความกระจ่าง ข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาข้างต้นมิได้กีดกันผู้ได้รับอนุญาตช่วงจากการเผยแพร่ และผู้ได้รับอนุญาตช่วงสามารถจะเผยแพร่ซอฟต์แวร์ Adobe โดยรวมไปกับซอฟต์แวร์ Google ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติม ในส่วนของการอัปเดต อัปเกรด หรือซอฟต์แวร์ Adobe เวอร์ชันใหม่ๆ (เรียกรวมกันว่า “การอัปเกรด”) ที่ระบุในใบอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง Adobe ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระบุข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการอัปเกรดและซอฟต์แวร์ในอนาคตเท่านั้น และเฉพาะในขอบเขตที่การจำกัดดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดย Adobe สำหรับผู้ได้รับอนุญาตทั้งหมดของการอัปเกรดดังกล่าว ถ้าผู้ได้รับอนุญาตช่วงไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่มีสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการอัปเกรดดังกล่าว และสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตช่วงที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Adobe จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในวันที่ 90 นับจากวันที่มีการแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวต่อผู้ได้รับอนุญาตช่วง

6. ประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่ (และจะกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายของตนไม่) ลบทิ้งหรือแก้ไขในลักษณะใดในประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นใดของ Adobe (และของผู้อนุญาตของ Adobe (ถ้ามี)) ดังปรากฏขึ้นที่หรือภายในซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาที่ควบคู่กัน

7. ข้อกำหนดทางเทคนิค ผู้ได้รับอนุญาตช่วงและตัวแทนจำหน่ายอาจเผยแพร่ซอฟต์แวร์ Adobe และ/หรือการอัปเกรดในอุปกรณ์ต่างๆ ได้แต่เฉพาะที่ (i) เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่โพสต์ไว้บน http://www.adobe.com/mobile/licensees (หรือเว็บไซต์ที่สืบทอดในเรื่องนั้น) และ (ii) ได้รับการยืนยันโดย Adobe ดังระบุไว้ด้านล่าง

8. การยืนยันและการอัปเดต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงต้องยื่นผลิตภัณฑ์แต่ละรายการของผู้ได้รับอนุญาตช่วงต่อ Adobe (และแต่ละเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์นั้น) ซึ่งมีซอฟต์แวร์ Adobe และ/หรือการอัปเกรด (“ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วง”) ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นในการยืนยันอุปกรณ์ที่ได้รับการแจ้งจาก Google เพื่อให้ Adobe ทำการยืนยัน ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการยื่นแต่ละครั้งที่กระทำโดยผู้ได้รับอนุญาตช่วงด้วยการจัดหาแพคเกจการยืนยันตามข้อกำหนดปัจจุบันในเวลานั้นของ Adobe ดังระบุไว้ที่ http://flashmobile.adobe.com/ จะต้องไม่มีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วงที่ยังไม่ผ่านการยืนยัน การยืนยันจะดำเนินการให้บรรลุผลโดยเป็นไปตามกระบวนการปัจจุบันในเวลานั้นของ Adobe ซึ่งอธิบายไว้ที่ http://flashmobile.adobe.com/ (“การยืนยัน”)

9. โปรไฟล์และศูนย์กลางอุปกรณ์ ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนข้อมูลโปรไฟล์บางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วงในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการยืนยันหรือโดยวิธีการอื่น และผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ Adobe Adobe อาจ (i) ใช้ข้อมูลโปรไฟล์ดังกล่าวเท่าที่จำเป็นตามสมควรในการยืนยันผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วง (หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับการยืนยัน) และ (ii) แสดงข้อมูลโปรไฟล์ดังกล่าวใน “ระบบข้อมูลสำคัญของอุปกรณ์ Adobe (Adobe Device Intelligence System)” ซึ่งอยู่ที่ https://devices.adobe.com/partnerportal/ และเผยแพร่ผ่านระบบการเขียนโปรแกรมของ Adobe และเครื่องมือและบริการการพัฒนาที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้ปลายทางสามารถดูวิธีการแสดงเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันในผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วง (เช่น วิธีที่ภาพวิดีโอปรากฏในโทรศัพท์บางรุ่น)

10. การส่งออก ผู้ได้รับอนุญาตช่วงรับทราบว่ากฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาจำกัดการส่งออกและการส่งกลับออกไปซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคของแหล่งกำเนิดจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจรวมถึงซอฟต์แวร์ Adobe ผู้ได้รับอนุญาตช่วงตกลงว่า จะไม่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปซึ่งซอฟต์แวร์ Adobe โดยปราศจากการตรวจผ่านทางศุลกากรที่ถูกต้องของสหรัฐฯ และของรัฐบาลต่างประเทศ (ถ้ามี)

11. ข้อกำหนดฟังก์ชัน Pass-through ของเทคโนโลยี

(ก) ยกเว้นที่อ้างถึงการอนุญาตหรือข้อตกลงที่มีผลบังคับในที่นี้ จากหรือกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่ใช้และจะไม่อนุญาตให้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe สำหรับการเข้ารหัสหรือการถอดรหัสของข้อมูลเสียง mp3 เท่านั้น (.mp3) ในอุปกรณ์ที่ไม่ใช่พีซีใดๆ (เช่น โทรศัพท์มือถือหรือกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์) และจะไม่ใช้อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากซอฟต์แวร์ Adobe ในการใช้งานหรือเข้าถึงตัวเข้ารหัสหรือตัวถอดรหัส mp3 ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ Adobe ซอฟต์แวร์ Adobe อาจถูกใช้เพื่อการเข้ารหัสหรือถอดรหัสของข้อมูล MP3 ที่มีอยู่ในไฟล์ swf หรือไฟล์ flv ซึ่งมีวิดีโอ ภาพ หรือข้อมูลอื่น ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะรับรองว่าการใช้ซอฟต์แวร์ Adobe สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่พีซี ดังอธิบายไว้ในข้อห้ามในข้อนี้ อาจจำเป็นต้องมีการชำระเงินค่าสิทธิ์ในสัญญาอนุญาตหรือค่าใช้จ่ายอื่นแก่บุคคลที่สามซึ่งอาจถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี MP3 และรับรองว่า Adobe และผู้ได้รับอนุญาตช่วงไม่ได้ชำระค่าสิทธิ์ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามสำหรับการใช้งานดังกล่าว หากผู้ได้รับอนุญาตช่วงจำเป็นต้องใช้ตัวเข้ารหัสหรือตัวถอดรหัส MP3 สำหรับการใช้งานดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะรับผิดชอบต่อการขอรับสัญญาอนุญาตสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็น รวมถึงสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

(ข) ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ และดัดแปลง (i) ซอร์สโค้ด On2 (ที่มีให้ต่อจากนี้ในฐานะองค์ประกอบของซอร์สโค้ด) ที่จำเป็นต่อการเปิดการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe เพื่อถอดรหัสวิดีโอในรูปแบบไฟล์วิดีโอ Flash (.flv หรือ .f4v) และ (ii) ซอร์สโค้ด Sorenson Spark (ที่มีให้ต่อจากนี้ในฐานะองค์ประกอบของซอร์สโค้ด) เพื่อจุดประสงค์ที่จำกัดในการแก้ไขข้อบกพร่องและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ Adobe ตัวแปลงสัญญาณทั้งหมดที่มีให้พร้อมกับซอฟต์แวร์ Adobe อาจนำไปใช้และเผยแพร่ได้เฉพาะในฐานะองค์ประกอบรวมของซอฟต์แวร์ Adobe และไม่อนุญาตให้เข้าถึงได้โดยแอปพลิเคชันอื่น รวมทั้งแอปพลิชัน Google อื่นๆ

(ค) อาจมีการจัดหาซอร์สโค้ดให้พร้อมกับตัวแปลงสัญญาณ AAC และ/หรือตัวแปลงสัญญาณ HE-AAC ("ตัวแปลงสัญญาณ AAC”) การใช้ตัวแปลงสัญญาณ AAC จะกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาอนุญาตช่วงที่ขอรับสัญญาอนุญาตตามสิทธิบัตรที่ถูกต้องซึ่งครอบคลุมสิทธิบัตรที่จำเป็นซึ่งมีให้โดย VIA Licensing สำหรับผู้ใช้ปลายทางของตัวแปลงสัญญาณ AAC และที่ซึ่งจะมีการใช้งานตัวแปลงสัญญาณนี้ ผู้ได้รับอนุญาตช่วงรับรองและตกลงว่า Adobe ไม่ได้มอบสัญญาอนุญาตตามสิทธิบัตรของตัวแปลงสัญญาณ AAC ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตช่วงหรือผู้ได้รับอนุญาตช่วงอีกทอดหนึ่งของตน

(ง) ซอร์สโค้ดนี้อาจมีโค้ดที่ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาอนุญาตการใช้สิทธิบัตร AVC เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของผู้บริโภคในอันที่จะ (i) เข้ารหัสวิดีโอโดยเป็นไปตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ถูกเข้ารหัสโดยผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เพื่อการค้า และ/หรือที่ได้รับจากผู้จัดหาวิดีโอซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดหาวิดีโอ AVC ไม่มีการอนุญาตหรือการอนุญาตโดยนัยสำหรับการใช้งานอื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรับได้จาก MPEG LA, L.L.C โปรดดูที่ http://www.mpegla.com

12. การอัปเดต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่หลีกเลี่ยงความพยายามของ Google หรือของ Adobe ในอันที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ Adobe ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของผู้ได้รับอนุญาตช่วงที่รวมอยู่กับซอฟต์แวร์ Adobe แบบเป็นกลุ่มร่วมกับซอฟต์แวร์ Google (“ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ได้รับอนุญาตช่วง”)

13. ประกาศส่วนท้ายและประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะระบุซอฟต์แวร์ Adobe ไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วงที่มีให้บริการต่อสาธารณะ และจะรวมการสร้างแบรนด์ซอฟต์แวร์ Adobe ที่เหมาะสม (ไม่รวมโลโก้องค์กร Adobe โดยเฉพาะ) ลงในบรรจุภัณฑ์หรือสื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วงในลักษณะที่สอดคล้องกับการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามอื่นซึ่งมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วง

14. การไม่รับประกัน ซอฟต์แวร์ ADOBE มีให้บริการแก่ผู้ได้รับอนุญาตช่วงสำหรับการใช้งานและการทำซ้ำ "ตามที่เห็น" และ ADOBE ไม่รับประกันการใช้งานหรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ADOBE และซัพพลายเออร์ของ ADOBE จะไม่และไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ ADOBE ยกเว้นการรับประกัน เงื่อนไข การเป็นตัวแทน หรือข้อกำหนดใดๆ ภายในขอบเขตในลักษณะเดียวกันซึ่งไม่สามารถหรือไม่อาจได้รับการยกเว้นหรือการจำกัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตช่วงในเขตอำนาจศาลของผู้ได้รับอนุญาตช่วง ADOBE และซัพพลายเออร์ของ ADOBE จะไม่ให้การรับประกัน เงื่อนไข การเป็นตัวแทน หรือข้อกำหนดใดๆ (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยไม่ว่าตามกฎหมาย คอมมอนลอว์ จารีตประเพณี การใช้งานหรือวิธีการอื่นใด) ต่อเรื่องใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปลอดจากการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณค่าความเป็นสินค้า การรวมเข้าด้วยกัน คุณภาพที่น่าพอใจ หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่ให้การรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในนามของ ADOBE

15. ข้อจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ADOBE หรือซัพพลายเออร์ของ ADOBE จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ได้รับอนุญาตช่วงสำหรับความเสียหาย การอ้างสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม หรือความเสียหายที่เป็นผลของเหตุการณ์อื่น ความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เกิดขึ้นเอง หรือการสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียการออม แม้ว่าตัวแทนของ ADOBE อาจได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสีย ความเสียหาย การอ้างสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือการอ้างสิทธิ์ใดๆ โดยบุคคลที่สาม ข้อจำกัดและการยกเว้นก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลของผู้ได้รับอนุญาตช่วง ความรับผิดโดยรวมของ ADOBE และของซัพพลายเออร์ของ ADOBE ภายใต้หรือที่เกี่ยวพันกับข้อตกลงนี้จะจำกัดไว้ไม่เกินหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐ (US$1,000) ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดความรับผิดของ Adobe ต่อผู้ได้รับอนุญาตช่วงในกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลจากความประมาท หรือการกระทำละเมิด (การฉ้อโกง) ของ Adobe Adobe กระทำการในนามของซัพพลายเออร์ของ Adobe เพื่อจุดประสงค์ในการจำกัดความรับผิด โดยไม่รวมและ/หรือจำกัดในข้อผูกพัน การรับประกัน และความรับผิดที่มีให้ในข้อตกลงนี้ แต่มิใช่ในกรณีอื่นๆ และเพื่อจุดประสงค์อื่น

16. ข้อกำหนดในการปกป้องเนื้อหา

(ก) คำจำกัดความ

“กฎระเบียบด้านการปฏิบัติที่ถูกต้องและความมีเสถียรภาพ” (Compliance and Robustness Rules) หมายถึง เอกสารที่ระบุถึงกฎระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องและความมีเสถียรภาพของซอฟต์แวร์ Adobe ซึ่งมีอยู่ที่ http://www.adobe.com/mobile/licensees หรือเว็บไซต์ที่สืบทอดในเรื่องนั้น

“ฟังก์ชันการปกป้องเนื้อหา” หมายถึง ฟังก์ชันต่างๆ ดังกล่าวของซอฟต์แวร์ Adobe ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับรองถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการปฏิบัติที่ถูกต้องและความมีเสถียรภาพ และเพื่อป้องกันการแสดง การคัดลอก การดัดแปลง การเผยแพร่ต่อ หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Adobe เมื่อการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของเนื้อหาดิจิทัลดังกล่าวหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

“โค้ดการปกป้องเนื้อหา" หมายถึง โค้ดภายในซอฟต์แวร์ Adobe เวอร์ชันที่ระบุซึ่งสามารถเปิดการใช้งานบางฟังก์ชันของการปกป้องเนื้อหา

“คีย์” หมายถึง ค่ารหัสสัญญาณที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ Adobe เพื่อใช้ในการถอดรหัสเนื้อหาดิจิทัล

(ข) ข้อจำกัดของสัญญาอนุญาต สิทธิ์ของผู้ได้รับอนุญาตช่วงในการใช้สิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตในส่วนของซอฟต์แวร์ Adobe ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อผูกพันเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะรับรองว่าลูกค้าของผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะปฏิบัติตามข้อจำกัดและข้อผูกพันเหล่านี้ในระดับเดียวกับที่กำหนดไว้สำหรับผู้ได้รับอนุญาตช่วงในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Adobe การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อผูกพันเพิ่มเติมเหล่านี้โดยลูกค้าของผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะถือว่าเป็นการละเมิดที่สำคัญโดยผู้ได้รับอนุญาตช่วง

ข.1 ผู้ได้รับอนุญาตช่วงและลูกค้าจะเผยแพร่ซอฟต์แวร์ Adobe ที่เป็นไปตามกฎระเบียบด้านการปฏิบัติที่ถูกต้องและความมีเสถียรภาพดังที่ผู้ได้รับอนุญาตช่วงได้ยืนยันในขั้นตอนการยืนยันดังอธิบายข้างต้นในข้อกำหนดของ Adobe เท่านั้น

ข.2. ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะไม่ (i) หลีกเลี่ยงฟังก์ชันการปกป้องเนื้อหาของทั้งซอฟต์แวร์ Adobe และซอฟต์แวร์ Adobe ที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ใช้ในการเข้ารหัสหรือถอดรหัสเนื้อหาดิจิทัลสำหรับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Adobe หรือ (ii) พัฒนาหรือเผยแพร่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงฟังก์ชันการปกป้องเนื้อหาของทั้งซอฟต์แวร์ Adobe และซอฟต์แวร์ Adobe ใดๆ ที่ใช้ในการเข้ารหัสหรือถอดรหัสเนื้อหาดิจิทัลสำหรับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Adobe

(ค) คีย์ซึ่งในที่นี้ถือว่าเป็นข้อมูลลับของ Adobe และผู้ได้รับอนุญาตช่วงจะ (ในส่วนที่เกี่ยวกับคีย์) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการกับซอร์สโค้ดของ Adobe (ซึ่งจัดหาให้โดย Adobe ตามที่ร้องขอ)

(ง) มาตรการเยียวยาการคุ้มครองชั่วคราว ผู้ได้รับอนุญาตช่วงเห็นด้วยว่า การละเมิดข้อตกลงนี้อาจลดทอนฟังก์ชันการปกป้องเนื้อหาของซอฟต์แวร์ Adobe และอาจทำให้เกิดอันตรายที่มีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นเวลานานต่อผลประโยชน์ของ Adobe และเจ้าของเนื้อหาดิจิทัลที่ต้องอาศัยฟังก์ชันการปกป้องเนื้อหาดังกล่าว และเห็นด้วยว่าความเสียหายทางการเงินอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยอันตรายที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ผู้ได้รับอนุญาตช่วงจึงเห็นด้วยว่า Adobe อาจได้รับสิทธิ์ในการขอมาตรการเยียวยาการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อป้องกันหรือจำกัดอันตรายที่มีสาเหตุมาจากการละเมิดดังกล่าว นอกเหนือจากความเสียหายทางการเงิน

17. ผู้รับประโยชน์ตามเจตนาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม Adobe Systems Incorporated และ Adobe Software Ireland Limited เป็นผู้รับประโยชน์ตามเจตนาซึ่งเป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงระหว่าง Google กับผู้ได้รับอนุญาตช่วงในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Adobe รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดของ Adobe ผู้ได้รับอนุญาตช่วงตกลง (แม้ว่าจะมีข้อความใดข้างต้นที่ขัดกับข้อตกลงนี้ระหว่างผู้ได้รับอนุญาตช่วงกับ Google) ว่า Google อาจเปิดเผยข้อมูลประจำตัวของผู้ได้รับอนุญาตช่วงแก่ Adobe และรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ผู้ได้รับอนุญาตช่วงได้เข้าทำข้อตกลงสัญญาอนุญาตกับ Google ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของ Adobe ผู้ได้รับอนุญาตช่วงต้องมีข้อตกลงกับผู้ได้รับอนุญาตของตนแต่ละราย และหากสัญญาอนุญาตดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ Adobe ซ้ำ ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีข้อกำหนดของ Adobe ด้วย

นอกจากนี้ การใช้คอมโพเนนต์ Chrome OS บางอย่างของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดต่อไปนี้

MPEG-4

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตสิทธิบัตรภาพ MPEG-4 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของผู้บริโภคในการ (1) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐานภาพ MPEG-4 ("วิดีโอ MPEG-4") และ/หรือ (2) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคที่กระทำกิจกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้า และ/หรือได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตจาก MPEG LA เพื่อจัดหาวิดีโอ MPEG-4 ทั้งนี้ไม่มีการอนุญาตหรือการอนุญาตโดยนัยสำหรับการใช้งานอื่น ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งที่เกี่ยวกับการใช้งานเพื่อส่งเสริมการขาย การใช้ภายในและเพื่อการค้า และการขออนุญาตได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ HTTP://WWW.MPEGLA.COM