การผลิตที่มีความรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Google

Google Inc. และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า “Google”) มุ่งมั่นที่จะตรวจสอบว่าสภาวะการทำงานในการปฏิบัติงานและในซัพพลายเชนมีความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและมีเกียรติ และการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ด้วยเหตุนี้ Google จึงจัดทำข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับซัพพลายเออร์ (เรียกแต่ละรายว่า “ซัพพลายเออร์”) โดยอ้างอิงตามหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship Coalition Code of Conduct หรือ EICC) และมาตรฐานสากล เช่น หลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และค่านิยมของ Google

เราจะประเมินความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของซัพพลายเออร์ด้วยข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อดำเนินการตัดสินใจจัดซื้อและจัดจ้าง เป้าหมายของเราคือ การทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อปรับปรุงสภาวะต่างๆ ผ่านการสื่อสาร การฝึกอบรวม การตรวจสอบ และการติดตามการประเมินผล อย่างไรก็ตาม การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจส่งผลให้เรายกเลิกสัญญา

การดำเนินกิจกรรมทุกประการของซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์นี้ (“แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์”) และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ในการทำข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วงของตน (เรียกรวมว่า “ซัพพลายเชน”) หากสัญญาระหว่าง Google และซัพพลายเออร์มีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าหรือมีรายละเอียดมากกว่า "แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์" นี้ เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าหรือมีรายละเอียดมากกว่าดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • แรงงาน
  Google ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างให้เกียรติและเคารพตามธรรมเนียมของชุมชนระดับสากล เราให้เกียรติผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว ผู้อพยพ นักเรียน ผู้ปฏิบัติงานภายใต้สัญญา ลูกจ้างโดยตรง และผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น
  มาตรฐานด้านแรงงานมีดังนี้

  • การเลือกการจ้างงานได้อย่างเสรี การต่อต้านการค้ามนุษย์
   ซัพพลายเออร์จะไม่ใช้หรืออนุญาตให้มีการบังคับ ผูกหนี้ (รวมทั้งการขัดหนี้รวม) หรือแรงงานผูกมัด แรงงานนักโทษที่ไม่ได้สมัครใจ การค้าทางเพศ แรงงานทาส หรือการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบของทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการขนส่ง การปกปิด การสรรหา การโอน หรือการรับบุคคลด้วยการข่มขู่ ความรุนแรง การบังคับ การลักพาตัว หรือการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว งานทั้งหมดต้องเป็นงานที่สมัครใจ และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนนักศึกษาฝึกงานต้องมีสิทธิ์ออกจากงานได้ทุกเมื่ออย่างอิสระ หรือยุติการว่าจ้างของตนได้โดยไม่มีการตอบโต้ ซัพพลายเออร์ของต้องไม่บังคับให้ผู้ปฏิบัติงานมอบหลักฐานการระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทำงานแก่ซัพพลายเออร์ ต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และซัพพลายเออร์ต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อผู้ปฏิบัติงาน

  • หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็ก นักศึกษาฝึกงาน
   ซัพพลายเออร์ต้องไม่ใช้แรงงานเด็กในขั้นตอนใดก็ตามของการผลิต คำว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า 15 ปี (หรือ 14 ปีตามกฎหมายที่อนุญาตของประเทศนั้น) หรืออายุต่ำกว่าเกณฑ์จบการศึกษาขั้นบังคับ หรือต่ำกว่าอายุขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานในประเทศนั้นๆ แล้วแต่ว่าเกณฑ์ใดจะมากกว่า ซัพพลายเออร์อาจใช้โครงการฝึกงานในสถานที่ทำงานแก่ผู้สมัครใจ เช่น นักศึกษาฝึกงาน ตราบใดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดทุกประการ ผู้ปฏิบัติงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือความเป็นอยู่ที่ดี

  • ชั่วโมงการทำงาน
   ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของซัพพลายเออร์ต้องไม่เกินจำนวนที่จำกัดไว้สูงสุดตามกฎหมายท้องถิ่น นอกจากนี้ ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของซัพพลายเออร์ไม่ควรเกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งรวมทั้งการทำงานล่วงเวลา ยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับวันหยุดพักผ่อนอย่างน้อย 1 วันต่อ 7 วัน

  • ค่าจ้างและสวัสดิการ
   การจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างแรงงานที่บังคับใช้ รวมทั้งค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ซัพพลายเออร์ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานหากทำงานล่วงเวลาตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ซัพพลายเออร์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลดค่าจ้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซัพพลายเออร์ต้องจ่ายเงินด้วยช่องทางพื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านต้นขั้วเช็คหรือเอกสารที่คล้ายคลึง

  • การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
   ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม รวมถึงความรุนแรงทางเพศ การละเมิดทางเพศ การลงโทษทางร่างกาย การบังคับขู่เข็ญทางร่างกายหรือจิตใจ หรือการละเมิดผู้ปฏิบัติงานทางวาจา ตลอดจนการการคุกคามข่มขู่ทุกรูปแบบ ซัพพลายเออร์จะอธิบายและสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายด้านระเบียบวินัยและกระบวนการต่างๆ เพื่อสนับสนุนข้อกำหนดเหล่านี้

  • ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
   ซัพพลายเออร์ต้องให้คำมั่นว่าจะไม่มีการคุกคามและการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายในสถานที่ทำงาน ซัพพลายเออร์จะไม่มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติที่แบ่งแยกชนชาติ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ วรรณะ ความพิการ การตั้งครรภ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สมาชิกภาพสหภาพแรงงาน หรือสถานภาพสมรสในการว่าจ้างและการปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนตำแหน่ง ให้รางวัล และการฝึกอบรม นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์จะไม่บังคับให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ปฏิบัติงานเข้าทดสอบด้านการแพทย์ที่อาจถูกนำไปใช้ในการเลือกปฏิบัติ

  • เสรีภาพในการเข้าสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกัน
   การสื่อสารแบบเปิดและการมีส่วนร่วมโดยตรงระหว่างผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหารเป็นการแก้ปัญหาในสถานที่ทำงานและปัญหาการชดเชยที่ได้ผลดีที่สุด ซัพพลายเออร์จะเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ปฏิบัติงานในการมีส่วนร่วมการเจรจาต่อรองร่วมกัน การเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน การค้นหาตัวแทนและสมาคมของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายท้องถิ่น ซัพพลายเออร์จะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารและส่งเรื่องร้องเรียนกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสภาพการทำงานและการปฏิบัติงานได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการตอบโต้ ข่มขู่ หรือการล่วงละเมิด

  • กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและการปฏิบัติตาม
   ลูกจ้างของซัพพลายเออร์ทุกคน รวมถึงผู้อพยพและแรงงานต่างชาติต้องได้รับการว่าจ้างโดยสอดคล้องตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่บังคับใช้ทุกประการ

 • สุขภาพและความปลอดภัย
  ซัพพลายเออร์ต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการลดจำนวนการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแล้ว สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยจะช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ความสม่ำเสมอของการผลิต และการรักษาผู้ปฏิบัติงานไว้กับองค์กรรวมถึงขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ซัพพลายเออร์ยังต้องตระหนักด้วยว่าการให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความสำคัญต่อการระบุและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยมีดังนี้

  • ระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัย
   ซัพพลายเออร์ต้องมีระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ OHSAS 18001 หรือเทียบเท่า ซึ่งต้องนำระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยมาใช้และทำให้บังเกิดผล ขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีการลงทะเบียนบุคคลที่สามแต่ไม่บังคับ เว้นแต่ว่า Google ร้องขอ

  • การบริหารความปลอดภัย
   ซัพพลายเออร์จะควบคุมผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับสิ่งที่มีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรง (เช่น กระแสไฟฟ้าและแหล่งพลังงานอื่น เปลวไฟ ยานยนต์ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และการสัมผัสเสียงดังและอันตรายจากการตก) ผ่านการออกแบบ วิศวกรรม และการควบคุมการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเหตุ และกระบวนการทำงานที่มีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมอันตรายร้ายแรงอย่างเบ็ดเสร็จได้ ซัพพลายเออร์จึงต้องบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานที่แจ้งความกังวลเรื่องความปลอดภัยจะไม่ถือว่าผิดวินัย

  • การเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
   ซัพพลายเออร์จะระบุและแก้ไขปัญหาที่มีแนวโน้มต่อการเกิดเหตุการณ์และสถานการณ์ฉุกเฉิน และจะลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยการใช้แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและกระบวนการตอบโต้ รวมถึงการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน การแจ้งเตือนพนักงาน และขั้นตอนการอพยพหนีภัย การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและแก้ไขข้อสงสัย การตรวจจับเปลวไฟและอุปกรณ์ต้องสงสัยอย่างเหมาะสม เตรียมทางออกที่เพียงพอ และจัดทำแผนฟื้นฟู

  • การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงาน
   ซัพพลายเออร์ต้องมีกระบวนการและระบบป้องกัน จัดการ ติดตาม และรายงานการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงาน รวมถึงข้อกำหนดที่กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานรายงาน จำแนก และบันทึกกรณีการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ มอบการดูแลรักษาด้านการแพทย์ที่จำเป็น สืบสวนกรณีต่างๆ และดำเนินการแก้ไขเพื่อลดสาเหตุของการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานในการกลับมาทำงาน

  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
   ซัพพลายเออร์จะระบุ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสสารเคมี สิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายภาพและชีวภาพ ซัพพลายเออร์จะใช้แนวทางวิศวกรรมหรือการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการแพร่กระจาย ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถควบคุมอันตรายร้ายแรงเหล่านี้ได้ ซัพพลายเออร์ต้องปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วยการวางแผนอุปกรณ์สำหรับการป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

  • ความต้องการด้านกายภาพในการทำงาน
   ซัพพลายเออร์จะระบุ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานอย่างถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และความเครียดของร่างกาย รวมถึงการจัดทำคู่มือการใช้วัสดุ และการยกวัตถุหนักหรือยกวัตถุซ้ำๆ การยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน และงานการประกอบที่ต้องทำซ้ำหรือออกแรงมาก

  • การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
   ซัพพลายเออร์จะประเมินการผลิตและการใช้เครื่องจักรอื่นเพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรง ซัพพลายเออร์ต้องจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ลูกโซ่และตัวกั้นระหว่างเครื่องจักรที่อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บรุนแรง

  • สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย
   ซัพพลายเออร์จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำ น้ำดื่มขวด และการเตรียมอาหารที่ถูกสุขอนามัย การเก็บอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรับประทานอาหาร ซัพพลายเออร์จะตรวจสอบว่าหอพักผู้ปฏิบัติงานมีความสะอาดและปลอดภัย และจัดเตรียมทางออกฉุกเฉินอย่างเพียงพอ ระบบน้ำร้อนสำหรับอาบ เครื่องทำความร้อน และเครื่องระบายอากาศ และพื้นที่ใช้สอยของแต่ละบุคคลที่มีทางเข้าและออกแยกกัน

 • สิ่งแวดล้อม
  Google ตระหนักว่าการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับโลก ในกระบวนการผลิต ซัพพลายเออร์จะลดผลกระทบไม่พึงประสงค์ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณะด้วย
  มาตรฐานสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   ซัพพลายเออร์ต้องมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System หรือ EMS) ที่สอดคล้องกับ ISO 14001 หรือเทียบเท่า ซึ่งต้องนำ EMS มาใช้และทำให้บังเกิดผล ขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีการลงทะเบียนบุคคลที่สามแต่ไม่บังคับ เว้นแต่ว่า Google ร้องขอ

  • ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมและการรายงาน
   ซัพพลายเออร์จะรักษาและเก็บใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้ในปัจจุบันทั้งหมด (เช่น การตรวจสอบก่อนปลดประจำการ) การอนุมัติและลงทะเบียน และซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระบวนการและการรายงานของเขา

  • สารอันตราย
   ซัพพลายเออร์จะระบุและจัดการสารเคมีและวัสดุต่างๆ ก่อนจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ความปลอดภัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาทำงาน เคลื่อนย้าย จัดเก็บ ใช้งาน รีไซเคิล หรือใช้ซ้ำและทิ้งสารเคมีและวัสดุต่างๆ อย่างปลอดภัย

  • น้ำเสียและขยะ
   ซัพพลายเออร์จะจำแนก ตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆ ก่อนระบายหรือทิ้งน้ำเสียและขยะทั้งหมดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน กระบวนการอุตสาหกรรม และการสุขาภิบาล

  • มลพิษทางอากาศ
   ซัพพลายเออร์จะจำแนก ตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆ ก่อนระบายมลพิษทางอากาศทั้งหมดของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ละอองลอย สารกัดกร่อน ฝุ่น สารทำลายโอโซน และการเผาไหม้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

  • ข้อจำกัดเนื้อหาผลิตภัณฑ์
   ซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทุกข้อ ข้อบังคับและข้อกำหนดของลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามหรือการจำกัดการใช้สารเคมีเฉพาะ รวมถึงการติดป้ายสำหรับการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง

  • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
   Google มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน และซื้อการชดเชยคาร์บอนที่มีคุณภาพสูง Google ต้องการซัพพลายเออร์ที่ให้คำมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเรา และผู้ที่ดำเนินธุรกิจในแนวทางเดียวกัน ซัพพลายเออร์ต้องพยายามลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ พลังงานและน้ำในทุกมิติของวงจรผลิตภัณฑ์ (เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การใช้ผลิตภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน)

  • การทิ้งวัสดุ
   ซัพพลายเออร์ต้องจัดการและทิ้งวัสดุทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และคำสั่งที่บังคับใช้ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปกป้องมนุษย์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการร้องขอจาก Google ซัพพลายเออร์จะมอบหลักฐานเอกสารที่ยอมรับได้แก่ Google เพื่อแสดงว่าซัพพลายเออร์ได้จัดการและทิ้งวัสดุต่างๆ อย่างสอดคล้องกับ “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” นี้

 • จริยธรรม
  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาดกลาง ซัพพลายเออร์จะสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตฐานสูงสุดของจริยธรรมรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

  • ความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ ปลอดผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
   ซัพพลายเออร์จะสนับสนุนมาตรฐานสูงสุดของความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจทุกอย่าง ซัพพลายเออร์จะกำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงสำหรับการให้และรับใดๆ และการติดสินบน การคอร์รัปชัน การข่มขู่ และการหลอกลวงทุกรูปแบบ (ครอบคลุมทั้งการให้สัญญา ข้อเสนอพิเศษ การให้หรือรับสินบนใดๆ) ซัพพลายเออร์จะทำการต่อรองทางธุรกิจทั้งหมดอย่างโปร่งใสและการต่อรองเหล่านี้จะตรงกับบันทึกและคู่มือการดำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์จะไม่ชำระเงินในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือผ่านบุคคลที่สาม (หรือตัวแทน) ซัพพลายเออร์จะใช้การตรวจสอบและกระบวนการที่บังคับใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน

  • การเปิดเผยข้อมูล
   ซัพพลายเออร์จะเปิดเผยข้อมูลกิจกรรม โครงสร้าง สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของธุรกิจตามข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมสาธารณะ ห้ามมิให้มีการปลอมแปลงบันทึกหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือแนวทางปฏิบัติของซัพพลายเชน และจะไม่ได้รับการยอมรับ

  • ทรัพย์สินทางปัญญา
   ซัพพลายเออร์จะเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและจะดำเนินการโอนเทคโนโลยีและความรู้ในลักษณะที่ปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

  • การแข่งขัน การโฆษณา และการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
   ซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามกฎหมายการดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกฎหมายการค้าอย่างเป็นธรรมและกฎหมายป้องกันการผูกขาด

  • ความรับผิดชอบในการจัดหาแหล่งแร่
   Google คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบการเงินและการคุ้มครองผู้บริโภคดอดด์-แฟรงค์ (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) และข้อบังคับที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง รวมถึงข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่บังคับใช้ (“กฎหมาย”) ซัพพลายเออร์ต้องพยายามปฏิบัติตาม และพิสูจน์ให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตาม "กฎหมาย" ที่เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรและห่วงโซ่การปกป้องแหล่งแร่เหล่านี้ ซัพพลายเออร์จะเปิดเผยการประเมินผลการสอบทานธุรกิจของตนต่อ Google เมื่อ Google ร้องขอ และจะตอบกลับคำร้องของ Google เกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม ซัพพลายเออร์จะกำหนดนโยบายขึ้นเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนนี้

  • การค้าระหว่างประเทศ
   ซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ป้องกันไม่ให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนการคว่ำบาตรประเทศอื่น หรือป้องกันไม่ให้ดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กรบางแห่ง

  • ความเป็นส่วนตัว
   ซัพพลายเออร์จะมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ตนดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์ ลูกค้า และลูกจ้าง ตามความคาดหวังอย่างสมเหตุผล ซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ ดำเนินการ ถ่ายโอน และแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ไม่มีการตอบโต้
   ซัพพลายเออร์จะจัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารสำหรับพนักงานเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อกังวลใจโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ ซัพพลายเออร์จะคงไว้ซึ่งแนวทางต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่ามีการป้องป้องและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของซัพพลายเออร์และลูกจ้างที่แจ้งเหตุ ผู้แจ้งเหตุคือ บุคคลที่เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ตลอดจนหน่วยงานราชการ

 • ระบบการจัดการ
  ซัพพลายเออร์จะปรับใช้หรือสร้างระบบการจัดการซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” นี้ ระบบการจัดการต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ (ก) การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์ (ข) ความสอดคล้องกับ “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” และ (ค) การระบุตัวตนและการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” นี้ ซึ่งควรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  ระบบการจัดการควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้

  • คำมั่นของบริษัท
   นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่ยืนยันคำมั่นของซัพพลายเออร์ว่าจะปฏิบัติตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้บริหารระดับสูง

  • ความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือของการจัดการ
   การแจ้งเตือนอย่างชัดเจนจากซัพพลายเออร์ของบริษัทแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการจัดการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารอาวุโสจะตรวจสอบสถานะของระบบการจัดการอย่างสม่ำเสมอ

  • กฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า
   กระบวนการในการระบุ ตรวจสอบ และทำความเข้าใจกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของลูกค้า รวมทั้งข้อกำหนดของ “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” นี้

  • การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
   กระบวนการที่จะระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน และจริยธรรมที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์ การประเมินความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ละรายการของกระบวนการที่เหมาะสมและการควบคุมด้านกายภาพเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ระบุและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

  • วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
   วัตถุประสงค์ของการจัดทำผลการดำเนินงานเป็นเอกสาร การกำหนดเป้าหมาย และแผนการนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสังคมและสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์ รวมทั้งการทดสอบผลการดำเนินงานตามการบรรลุวัตถุประสงค์ของซัพพลายเออร์เป็นระยะๆ

  • การฝึกอบรม
   โปรแกรมการฝึกอบรมผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับใช้นโยบาย กระบวนการ และวัตถุประสงค์การปรับปรุงของซัพพลายเออร์ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

  • การสื่อสาร
   กระบวนการสื่อสารที่ชัดเจนและให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ความคาดหวัง และประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า

  • ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
   กระบวนการที่มีอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความเข้าใจของลูกจ้างและรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและเงื่อนไขที่ครอบคลุมโดย “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” และเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • การตรวจสอบและการประเมิน การประเมินผลตัวเองเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของข้อบังคับ เนื้อหาของ “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” และข้อกำหนดในการทำสัญญาของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  • กระบวนการของการแก้ไข
   กระบวนการสำหรับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมของความบกพร่องที่ระบุด้วยการทดสอบภายในและภายนอก การตรวจสอบ การสืบสวน และการทบทวน

  • การบันทึกและจัดทำเอกสาร
   การสร้างและการดูแลรักษาบันทึกและเอกสารเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัท พร้อมทั้งการรักษาความลับอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว

  • ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
   กระบวนการสื่อสารข้อกำหนดของ “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” ถึงซัพพลายเชนและเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” ของซัพพลายเชน

 • การประเมินผลต่อเนื่อง การตรวจสอบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  หากมีคำร้องจาก Google ซัพพลายเออร์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” นี้ ซึ่งในคำร้องอาจระบุสิ่งต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การประเมินตนเองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเนื้อหาผลิตภัณฑ์ เมตริกสิ่งแวดล้อม (เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ ข้อมูลคุณภาพน้ำ) เมตริกสังคม (เช่น ชั่วโมงการทำงาน อัตราการบาดเจ็บ) ใบรับรองระบบการจัดการ เป็นต้น การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญสำหรับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ดังนั้น ซัพพลายเออร์จะร่วมมือกับการประเมินและการตรวจสอบในแบบที่มีการประกาศหรือไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการของ Google และตัวแทน (ผู้ที่ยอมรับในภาระหน้าที่ของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับคล้ายกับผู้ที่ยอมรับข้อตกลงระหว่างซัพพลายเออร์และ Google)

ขอขอบคุณ

เราขอขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและการมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเป็นความประสงค์ของเราที่ต้องการให้ “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” แสดงถึงความมุ่งมั่นและแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงานทุกด้านของเรา “แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” นี้ใช้เป็นส่วนเพิ่มเติมแต่ไม่มีผลเหนือสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ใดๆ ในทุกข้อตกลงที่เรามีกับซัพพลายเออร์

ข้อมูลอ้างอิง

มาตรฐานต่อไปนี้ใช้ในการจัดทำ "แนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์” นี้และอาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ โดยมาตรฐานต่อไปนี้อาจได้รับหรือไม่ได้รับการรับรองจากซัพพลายเออร์แต่ละราย

รายงานเกี่ยวกับซัพพลายเชน (Supply Chain) ที่มีความรับผิดชอบ

รายงานประจำปี 2016


แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

อ่านนโยบายเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม


คำประกาศเกี่ยวกับแรงงานทาสสมัยใหม่ปี 2016

ดาวน์โหลด PDF